برای استفاده از تخفیف های نوروزی ،لطفا اپلیکیشن تارا را نصب کنید.